N&U-iHub360

N&U-iHub360 là một nền tảng kết nối trực tiếp nguồn nhân khẩu học Việt Nam với thế giới. Nền tảng sẽ quản lý phân tích dữ liệu nguồn nhân lực từ đó định hướng kế hoạch phát triển tài năng - kỹ năng - tay nghề đến đúng khu vực - đúng tổ chức có nhu cầu trên thế giới.

Nền tảng cho phép nguồn nhân khẩu học của Việt Nam và các tổ chức trên thế giới có thể tương tác và trao đổi thông tin trực tiếp để đảm bảo thỏa mãn tiêu chuẩn và nhu cầu một cách tốt nhất, chính xác nhất.

N&U-iHub360 được phân nhánh thành 2 hệ thống chuyên biệt:

1 - iHubTalent360: hệ thống kết nối trong lĩch vực giáo dục cho phép học sinh và các hệ thống giáo dục trên thế giới được kết nối trực tiếp. Các thông tin và thủ tục sẽ được hỗ trợ thực hiện trực tiếp online để nâng cao hiệu quả công việc..

2 - iHubSkills360: hệ thống kết nối trong lĩnh vực việc làm, cho phép nguồn nhân lực và các tổ chức kinh doanh trên thế giới được kết nối và tương tác trực tiếp. Các thông tin và thủ tục sẽ được hỗ trợ thực hiện trực tiếp online để nâng cao hiệu quả công việc.