iHub-Talent 360

iHubTalent360: hệ thống kết nối trong lĩch vực giáo dục cho phép học sinh và các hệ thống giáo dục trên thế giới được kết nối trực tiếp. Các thông tin và thủ tục sẽ được hỗ trợ thực hiện trực tiếp online để nâng cao hiệu quả công việc.
 
Để bảo mật thông  tin, quý khách vui lòng truy cập nền tảng: