iHub-Skill 360

iHubSkills360: hệ thống kết nối trong lĩnh vực việc làm, cho phép nguồn nhân lực và các tổ chức kinh doanh trên thế giới được kết nối và tương tác trực tiếp. Các thông tin và thủ tục sẽ được hỗ trợ thực hiện trực tiếp online để nâng cao hiệu quả công việc.
Để bảo mật thông tin, quý khách vui lòng truy cập: